کتاب طراحی سیستم‌های فتوولتاییک

کتاب طراحی سیستم‌های فتوولتاییک

افزایش روزافزون مصرف انرژی از یک سو و کاهش سوخت‌های فسیلی از سوی دیگر و سایر چالش‌های پیش روی جامعه بشری جهت تامین انرژی مورد نیاز، مهندسا