برچسب: خرید تضمینی برق

فرآیند خرید تضمینی برق از سامانه های خورشیدی احداثی توسط مشترکین

فرآیند خرید تضمینی برق از سامانه های خورشیدی احداثی توسط مشترکین

مشترکین برق تا سقف ظرفیت انشعاب قادر به احداث نیروگاه فتوولتاییک متصل به شبکه بوده و مراحل احداث تا خرید تضمینی برق این نیروگاه‌ها نیز بصورت زیر است: مراجعه به شرکت‌های توزیع نیروی برق بررسی مدارک توسط شرکت‌های توزیع نیروی برق از نظر احراز شرایط مالکیت ساختگاه رعایت سقف ظرفیت […]